, Saat Mezatı | Üyelik Sözleşmesi
Türkiye'nin İlk Ve Tek Saat Mezatı Sitesi
  • Türkiye'nin İlk Ve Tek Saat Mezatı Sitesi
  • Saat Mezatı, Kalitenin Adı
  • Saat Bir Kültürdür

Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu saatmezati.com.tr Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Saat Mezatı (bundan böyle saatmezati.com.tr olarak anılacaktır) ile saatmezati.com.tr sitesine işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
saatmezati.com.tr: Saat Mezatı Üye: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kişi. Kullanıcı(lar): Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler); Site: saatmezati.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Satıcı(lar): Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden Kullanıcılara ve Üyelere liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla saatmezati.com.tr ile Satıcı sözleşmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler); saatmezati.com.tr Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Üyeler’ in Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, saatmezati.com.tr tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Sitede sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak saatmezati.com.tr tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, veya sitedeki ürünlere yorum yapmak suretiyle, Üye olmak isteyen kişi tarafından Siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve saatmezati.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, saatmezati.com.tr un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple saatmezati.com.tr ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 Üyelerin saatmezati.com.tr tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden saatmezati.com.tr’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.4 Üyeler, saatmezati.com.tr ’un yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.5 saatmezati.com.tr, Üyelerin Sitede listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. saatmezati.com.tr, Üyelerin Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. saatmezati.com.tr tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler saatmezati.com.tr tarafından, ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurulur.
5.6 saatmezati.com.tr ’un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, saatmezati.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla saatmezati.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. saatmezati.com.tr, Üyelerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.7 saatmezati.com.tr, Sitede sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. saatmezati.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
5.8 saatmezati.com.tr, Sitede yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.9 Üyeler; Site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği Satıcılara ait internet sitelerinde, Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı saatmezati.com.tr’ un, saatmezati.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10 Üyeler; Siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-mail adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı saatmezati.com.tr’ da saklı olup Üye, saatmezati.com.tr’ dan e-mail almayı kabul etmiş sayılmaktadır.
6. Gizlilik Politikası
saatmezati.com.tr, Üyelere ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. saatmezati.com.tr, Üyelere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.
7. Diğer Hükümler
7.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “saatmezati.com.tr’ un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) saatmezati.com.tr’ a aittir ve/veya saatmezati.com.tr tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, saatmezati.com.tr bilgilerini ve saatmezati.com.tr’ un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve saatmezati.com.tr’ un uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı saatmezati.com.tr’ dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, saatmezati.com.tr’ un Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) saatmezati.com.tr’ un, Hizmetler’i, bilgileri, saatmezati.com.tr Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how' a yönelik tüm hakları saklıdır.
7.2. Sözleşme Değişiklikleri
saatmezati.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, saatmezati.com.tr, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, saatmezati.com.tr için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için saatmezati.com.tr 'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve saatmezati.com.tr’ un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Üyelik Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. saatmezati.com.tr herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. saatmezati.com.tr, Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, saatmezati.com.tr 'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi;
c) Üyenin diğer Üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.